ECS Vectors Translations - Basic vector strings. Cargoes

From TTWiki
Jump to navigationJump to search
// - Sand -
// Plural
  1 * 13	 04 0B FF 01 88 DC "ÞSand" 00
  1 * 13	 04 0B 82 01 88 DC "ÞSand" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 88 DC "ÞSable" 00
  1 * 14	 04 0B 84 01 88 DC "ÞArena" 00
  1 * 19	 04 0B 87 01 88 DC "ÞПесок" 00
  1 * 19	 04 0B 90 01 88 DC "ÞПясок" 00
  1 * 15	 04 0B A7 01 88 DC "ÞSabbia" 00
  1 * 14	 04 0B B7 01 88 DC "ÞAreia" 00
  1 * 15	 04 0B 95 01 88 DC "Þpísek" 00
  1 * 15	 04 0B BA 01 88 DC "Þ모래" 00
  1 * 15	 04 0B B0 01 88 DC "ÞPiasek" 00
  1 * 13	 04 0B 9F 01 88 DC "ÞZand" 00
  1 * 38	 04 0B A4 01 88 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokot\UE09A\11Homok\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 88 DC "ÞHiekkaa" 00
// Single
  1 * 13	 04 0B FF 01 89 DC "ÞSand" 00
  1 * 13	 04 0B 82 01 89 DC "ÞSand" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 89 DC "ÞSable" 00
  1 * 14	 04 0B 84 01 89 DC "ÞArena" 00
  1 * 19	 04 0B 87 01 89 DC "ÞПесок" 00
  1 * 19	 04 0B 90 01 89 DC "ÞПясок" 00
  1 * 15	 04 0B A7 01 89 DC "ÞSabbia" 00
  1 * 14	 04 0B B7 01 89 DC "ÞAreia" 00
  1 * 15	 04 0B 95 01 89 DC "Þpísek" 00
  1 * 15	 04 0B BA 01 89 DC "Þ모래" 00
  1 * 15	 04 0B B0 01 89 DC "ÞPiasek" 00
  1 * 13	 04 0B 9F 01 89 DC "ÞZand" 00
  1 * 38	 04 0B A4 01 89 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01homokot\UE09A\11Homok\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 89 DC "ÞHiekka" 00
// Single
  1 * 26	 04 0B FF 01 8A DC "Þ\UE07C tonne of sand" 00
  1 * 24	 04 0B 80 01 8A DC "Þ\UE07C ton of sand" 00
  1 * 23	 04 0B 82 01 8A DC "Þ\UE07C Tonne Sand" 00
  1 * 27	 04 0B 83 01 8A DC "Þ\UE07C tonne de sable" 00
  1 * 30	 04 0B 84 01 8A DC "Þ\UE07C tonelada de arena" 00
  1 * 34	 04 0B 87 01 8A DC "Þ\UE07C тонна песка" 00
  1 * 32	 04 0B 90 01 8A DC "Þ\UE07C тона пяску" 00
  1 * 33	 04 0B A7 01 8A DC "Þ\UE07C tonnellata di sabbia" 00
  1 * 30	 04 0B B7 01 8A DC "Þ\UE07C tonelada de areia" 00
  1 * 24	 04 0B 95 01 8A DC "Þ\UE07C tuna písku" 00
  1 * 22	 04 0B BA 01 8A DC "Þ모래 \UE07C톤" 00
  1 * 24	 04 0B B0 01 8A DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 piasku" 00
  1 * 21	 04 0B 9F 01 8A DC "Þ\UE07C ton zand" 00
  1 * 24	 04 0B A4 01 8A DC "Þ\UE07C tonna homok" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 8A DC "Þ\UE07C tonni hiekkaa" 00
// Plural
  1 * 27	 04 0B FF 01 8B DC "Þ\UE07C tonnes of sand" 00
  1 * 25	 04 0B 80 01 8B DC "Þ\UE07C tons of sand" 00
  1 * 24	 04 0B 82 01 8B DC "Þ\UE07C Tonnen Sand" 00
  1 * 28	 04 0B 83 01 8B DC "Þ\UE07C tonnes de sable" 00
  1 * 31	 04 0B 84 01 8B DC "Þ\UE07C toneladas de arena" 00
  1 * 36	 04 0B 87 01 8B DC "Þ\UE07C тонн(ы) песка" 00
  1 * 34	 04 0B 90 01 8B DC "Þ\UE07C тон(ы) пяску" 00
  1 * 33	 04 0B A7 01 8B DC "Þ\UE07C tonnellate di sabbia" 00
  1 * 31	 04 0B B7 01 8B DC "Þ\UE07C toneladas de areia" 00
  1 * 23	 04 0B 95 01 8B DC "Þ\UE07C tun písku" 00
  1 * 22	 04 0B BA 01 8B DC "Þ모래 \UE07C톤" 00
  1 * 26	 04 0B B0 01 8B DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 piasku" 00
  1 * 21	 04 0B 9F 01 8B DC "Þ\UE07C ton zand" 00
  1 * 24	 04 0B A4 01 8B DC "Þ\UE07C tonna homok" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 8B DC "Þ\UE07C tonnia hiekkaa" 00
// Short
  1 * 12	 04 0B FF 01 8C DC "Þ\0ESN" 00
  1 * 12	 04 0B 82 01 8C DC "Þ\0ESD" 00
  1 * 12	 04 0B 83 01 8C DC "Þ\0ESB" 00
  1 * 12	 04 0B 84 01 8C DC "Þ\0EAR" 00
  1 * 14	 04 0B 87 01 8C DC "Þ\0EПЕ" 00
  1 * 14	 04 0B 90 01 8C DC "Þ\0EПЯ" 00
  1 * 12	 04 0B A7 01 8C DC "Þ\0ESA" 00
  1 * 12	 04 0B B7 01 8C DC "Þ\0EAR" 00
  1 * 13	 04 0B 95 01 8C DC "Þ\0EPÍ" 00
  1 * 12	 04 0B BA 01 8C DC "Þ\0ESN" 00
  1 * 12	 04 0B B0 01 8C DC "Þ\0EPS" 00
  1 * 12	 04 0B 9F 01 8C DC "Þ\0EZN" 00
  1 * 12	 04 0B A4 01 8C DC "Þ\0EHM" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 8C DC "Þ\0EHK" 00
// - Glass -
// Plural
  1 * 14	 04 0B FF 01 90 DC "ÞGlass" 00
  1 * 13	 04 0B 82 01 90 DC "ÞGlas" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 90 DC "ÞVerre" 00
  1 * 16	 04 0B 84 01 90 DC "ÞCristal" 00
  1 * 21	 04 0B 87 01 90 DC "ÞСтекло" 00
  1 * 17	 04 0B 90 01 90 DC "ÞШкло" 00
  1 * 14	 04 0B A7 01 90 DC "ÞVetro" 00
  1 * 14	 04 0B B7 01 90 DC "ÞVidro" 00
  1 * 13	 04 0B 95 01 90 DC "Þsklo" 00
  1 * 15	 04 0B BA 01 90 DC "Þ유리" 00
  1 * 15	 04 0B B0 01 90 DC "ÞSzkło" 00
  1 * 13	 04 0B 9F 01 90 DC "ÞGlas" 00
  1 * 38	 04 0B A4 01 90 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveget\UE09A\11Üveg\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 90 DC "ÞLasia" 00
// Single
  1 * 14	 04 0B FF 01 91 DC "ÞGlass" 00
  1 * 13	 04 0B 82 01 91 DC "ÞGlas" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 91 DC "ÞVerre" 00
  1 * 16	 04 0B 84 01 91 DC "ÞCristal" 00
  1 * 21	 04 0B 87 01 91 DC "ÞСтекло" 00
  1 * 17	 04 0B 90 01 91 DC "ÞШкло" 00
  1 * 14	 04 0B A7 01 91 DC "ÞVetro" 00
  1 * 14	 04 0B B7 01 91 DC "ÞVidro" 00
  1 * 13	 04 0B 95 01 91 DC "Þsklo" 00
  1 * 15	 04 0B BA 01 91 DC "Þ유리" 00
  1 * 15	 04 0B B0 01 91 DC "ÞSzkło" 00
  1 * 13	 04 0B 9F 01 91 DC "ÞGlas" 00
  1 * 38	 04 0B A4 01 91 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01üveget\UE09A\11Üveg\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 91 DC "ÞLasi" 00
// Single
  1 * 25	 04 0B FF 01 92 DC "Þ\UE07C box of glass" 00
  1 * 23	 04 0B 82 01 92 DC "Þ\UE07C Kiste Glas" 00
  1 * 28	 04 0B 83 01 92 DC "Þ\UE07C caisse de verre" 00
  1 * 28	 04 0B 84 01 92 DC "Þ\UE07C caja de cristal" 00
  1 * 34	 04 0B 87 01 92 DC "Þ\UE07C ящик стекла" 00
  1 * 34	 04 0B 90 01 92 DC "Þ\UE07C скрыня шкла" 00
  1 * 27	 04 0B A7 01 92 DC "Þ\UE07C cassa di vetro" 00
  1 * 27	 04 0B B7 01 92 DC "Þ\UE07C caixa de vidro" 00
  1 * 24	 04 0B 95 01 92 DC "Þ\UE07C paleta skla" 00
  1 * 25	 04 0B BA 01 92 DC "Þ유리 \UE07C상자" 00
  1 * 26	 04 0B B0 01 92 DC "Þ\UE07C palet\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 szkła" 00
  1 * 21	 04 0B 9F 01 92 DC "Þ\UE07Ckist glas" 00
  1 * 24	 04 0B A4 01 92 DC "Þ\UE07C doboz üveg" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 92 DC "Þ\UE07C laatikko lasia" 00
// Plural
  1 * 27	 04 0B FF 01 93 DC "Þ\UE07C boxes of glass" 00
  1 * 24	 04 0B 82 01 93 DC "Þ\UE07C Kisten Glas" 00
  1 * 29	 04 0B 83 01 93 DC "Þ\UE07C caisses de verre" 00
  1 * 29	 04 0B 84 01 93 DC "Þ\UE07C cajas de cristal" 00
  1 * 42	 04 0B 87 01 93 DC "Þ\UE07C ящика(ов) стекла" 00
  1 * 40	 04 0B 90 01 93 DC "Þ\UE07C скрынь(яў) шкла" 00
  1 * 27	 04 0B A7 01 93 DC "Þ\UE07C casse di vetro" 00
  1 * 28	 04 0B B7 01 93 DC "Þ\UE07C caixas de vidro" 00
  1 * 23	 04 0B 95 01 93 DC "Þ\UE07C palet skla" 00
  1 * 25	 04 0B BA 01 93 DC "Þ유리 \UE07C상자" 00
  1 * 25	 04 0B B0 01 93 DC "Þ\UE07C palet\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 szkła" 00
  1 * 23	 04 0B 9F 01 93 DC "Þ\UE07Ckisten glas" 00
  1 * 24	 04 0B A4 01 93 DC "Þ\UE07C doboz üveg" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 93 DC "Þ\UE07C laatikkoa lasia" 00
// Short
  1 * 12	 04 0B FF 01 94 DC "Þ\0EGS" 00
  1 * 12	 04 0B 82 01 94 DC "Þ\0EGL" 00
  1 * 12	 04 0B 83 01 94 DC "Þ\0EVR" 00
  1 * 12	 04 0B 84 01 94 DC "Þ\0ECR" 00
  1 * 14	 04 0B 87 01 94 DC "Þ\0EСЛ" 00
  1 * 14	 04 0B 90 01 94 DC "Þ\0EШЛ" 00
  1 * 12	 04 0B A7 01 94 DC "Þ\0EVT" 00
  1 * 12	 04 0B B7 01 94 DC "Þ\0EVR" 00
  1 * 12	 04 0B 95 01 94 DC "Þ\0ESK" 00
  1 * 12	 04 0B BA 01 94 DC "Þ\0EGS" 00
  1 * 12	 04 0B B0 01 94 DC "Þ\0ESZ" 00
  1 * 12	 04 0B 9F 01 94 DC "Þ\0EGL" 00
  1 * 13	 04 0B A4 01 94 DC "Þ\0EÜV" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 94 DC "Þ\0ELS" 00
// - Building Materials -
// Plural
  1 * 27	 04 0B FF 01 68 DC "ÞBuilding materials" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 68 DC "ÞMatériaux de construction" 00
  1 * 19	 04 0B 87 01 68 DC "ÞСтройматериалы" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 68 DC "ÞMateriali edili" 00
  1 * 27	 04 0B B0 01 68 DC "ÞMateriały budowlane" 00
  1 * 1	 04 0B A4 01 68 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01építőanyagot\UE09A\11Építőanyag\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 68 DC "ÞRakennustarvikkeita" 00
// Single
  1 * 27	 04 0B FF 01 69 DC "ÞBuilding materials" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 69 DC "ÞMatériaux de construction" 00
  1 * 19	 04 0B 87 01 69 DC "ÞСтройматериалы" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 69 DC "ÞMateriali per edilizia" 00
  1 * 27	 04 0B B0 01 69 DC "ÞMateriał budowlany" 00
  1 * 1	 04 0B FF 01 69 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01építőanyagot\UE09A\11Építőanyag\UE09A\12" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 69 DC "ÞRakennustarvike" 00
// Single
  1 * 40	 04 0B FF 01 6A DC "Þ\UE07C tonne of building materials" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 6A DC "Þ\UE07C tonne de matériaux de construction" 00
  1 * 34	 04 0B 87 01 6A DC "Þ\UE07C тонна стройматериалов" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 6A DC "Þ\UE07C tonnellata di materiali per edilizia" 00
  1 * 40	 04 0B B0 01 6A DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 materiałów budowlanych" 00
  1 * 1	 04 0B A4 01 6A DC "Þ\UE07C tonna építőanyag" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 6A DC "Þ\UE07C tonni rakennustarvikkeita" 00
// Plural
  1 * 41	 04 0B FF 01 6B DC "Þ\UE07C tonnes of building materials" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 6B DC "Þ\UE07C tonnes de matériaux de construction" 00
  1 * 36	 04 0B 87 01 6B DC "Þ\UE07C тонн(ы) стройматериалов" 00
  1 * 14	 04 0B 83 01 6B DC "Þ\UE07C tonnellate di materiali per edilizia" 00
  1 * 41	 04 0B B0 01 6B DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 materiałów budowlanych" 00
  1 * 1	 04 0B A4 01 6B DC "Þ\UE07C tonna építőanyag" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 6B DC "Þ\UE07C tonnia rakennustarvikkeita" 00
// Short
  1 * 12	 04 0B FF 01 6C DC "Þ\0EBM" 00
  1 * 12	 04 0B 87 01 6C DC "Þ\0EСМ" 00
  1 * 12	 04 0B B0 01 6C DC "Þ\0EMB" 00
  1 * 1	 04 0B A4 01 6C DC "Þ\0EÉA" 00
  1 * 1    04 0B B5 01 6C DC "Þ\0ERT" 00