ECS Vectors Translations - Construction vector strings

From TTWiki
Jump to navigationJump to search

ECS Vectors Translations - Construction vector strings

// Case translation table for Hungarian

1 * 1 00 08 01 01 24 14 01 "t" 00 00

// New cargos. Strings definition. Local strings

// - Strings for cargo -------------------------------------------------------------------------------------------------

// - Bricks -

// Plural

355 * 15 04 0B FF 01 D0 DC "ÞBricks" 00

356 * 15 04 0B 82 01 D0 DC "ÞZiegel" 00

357 * 16 04 0B 83 01 D0 DC "ÞBriques" 00

358 * 18 04 0B 84 01 D0 DC "ÞLadrillos" 00

359 * 23 04 0B 87 01 D0 DC "ÞКирпичи" 00

360 * 19 04 0B 90 01 D0 DC "ÞЦэгла" 00

361 * 16 04 0B A7 01 D0 DC "ÞMattoni" 00

362 * 14 04 0B 95 01 D0 DC "Þcihly" 00

363 * 15 04 0B BA 01 D0 DC "Þ벽돌" 00

355 * 15 04 0B B0 01 D0 DC "ÞCegły" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 D0 DC "ÞBakstenen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 D0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglát\UE09A\11Tégla\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 D0 DC "ÞTiiliä" 00

// Single

364 * 14 04 0B FF 01 D1 DC "ÞBrick" 00

365 * 15 04 0B 82 01 D1 DC "ÞZiegel" 00

366 * 15 04 0B 83 01 D1 DC "ÞBrique" 00

367 * 17 04 0B 84 01 D1 DC "ÞLadrillo" 00

368 * 21 04 0B 87 01 D1 DC "ÞКирпич" 00

369 * 19 04 0B 90 01 D1 DC "ÞЦэгла" 00

370 * 16 04 0B A7 01 D1 DC "ÞMattoni" 00

371 * 14 04 0B 95 01 D1 DC "Þcihla" 00

372 * 15 04 0B BA 01 D1 DC "Þ벽돌" 00

364 * 14 04 0B B0 01 D1 DC "ÞCegła" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 D1 DC "ÞBaksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 D1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglát\UE09A\11Tégla\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 D1 DC "ÞTiili" 00

// Single

373 * 28 04 0B FF 01 D2 DC "Þ\UE07C tonne of bricks" 00

374 * 26 04 0B 80 01 D2 DC "Þ\UE07C ton of bricks" 00

375 * 25 04 0B 82 01 D2 DC "Þ\UE07C Tonne Ziegel" 00

376 * 29 04 0B 83 01 D2 DC "Þ\UE07C tonne de briques" 00

377 * 34 04 0B 84 01 D2 DC "Þ\UE07C tonelada de ladrillos" 00

378 * 40 04 0B 87 01 D2 DC "Þ\UE07C тонна кирпичей" 00

379 * 32 04 0B 90 01 D2 DC "Þ\UE07C тона цэглы" 00

380 * 34 04 0B A7 01 D2 DC "Þ\UE07C tonnellata di mattoni" 00

381 * 23 04 0B 95 01 D2 DC "Þ\UE07C tuna cihel" 00

382 * 22 04 0B BA 01 D2 DC "Þ벽돌 \UE07C톤" 00

373 * 28 04 0B B0 01 D2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cegieł" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 D2 DC "Þ\UE07C ton baksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 D2 DC "Þ\UE07C tonna tégla" 00

1 * 1 04 0B B5 01 D2 DC "Þ\UE07C tonni tiiliä" 00

// Plural

383 * 29 04 0B FF 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnes of bricks" 00

384 * 27 04 0B 80 01 D3 DC "Þ\UE07C tons of bricks" 00

385 * 26 04 0B 82 01 D3 DC "Þ\UE07C Tonnen Ziegel" 00

386 * 30 04 0B 83 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnes de briques" 00

387 * 35 04 0B 84 01 D3 DC "Þ\UE07C toneladas de ladrillos" 00

388 * 42 04 0B 87 01 D3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) кирпичей" 00

389 * 34 04 0B 90 01 D3 DC "Þ\UE07C тон(ы) цэглы" 00

390 * 34 04 0B A7 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnellate di mattoni" 00

391 * 22 04 0B 95 01 D3 DC "Þ\UE07C tun cihel" 00

392 * 22 04 0B BA 01 D3 DC "Þ벽돌 \UE07C톤" 00

383 * 29 04 0B B0 01 D3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cegieł" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 D3 DC "Þ\UE07C ton bakstenen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 D3 DC "Þ\UE07C tonna tégla" 00

1 * 1 04 0B B5 01 D3 DC "Þ\UE07C tonnia tiiliä" 00

// Short

393 * 12 04 0B FF 01 D4 DC "Þ\0EBR" 00

394 * 12 04 0B 82 01 D4 DC "Þ\0EZG" 00

395 * 12 04 0B 84 01 D4 DC "Þ\0ELD" 00

396 * 14 04 0B 87 01 D4 DC "Þ\0EКР" 00

397 * 14 04 0B 90 01 D4 DC "Þ\0EЦГ" 00

398 * 12 04 0B A7 01 D4 DC "Þ\0EMT" 00

399 * 12 04 0B FF 01 D4 DC "Þ\0ECI" 00

400 * 12 04 0B BA 01 D4 DC "Þ\0EBR" 00

393 * 12 04 0B B0 01 D4 DC "Þ\0ECG" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 D4 DC "Þ\0EBS" 00

1 * 1 04 0B A4 01 D4 DC "Þ\0ETG" 00

1 * 1 04 0B B5 01 D4 DC "Þ\0ETL" 00

// - Cement --------------------------------------------------------------

// Plural

401 * 15 04 0B FF 01 E0 DC "ÞCement" 00

402 * 15 04 0B 82 01 E0 DC "ÞZement" 00

403 * 15 04 0B 83 01 E0 DC "ÞBéton" 00

404 * 16 04 0B 84 01 E0 DC "ÞCemento" 00

405 * 21 04 0B 87 01 E0 DC "ÞЦемент" 00

406 * 21 04 0B 90 01 E0 DC "ÞЦэмент" 00

407 * 16 04 0B A7 01 E0 DC "ÞCemento" 00

408 * 15 04 0B 95 01 E0 DC "Þcement" 00

409 * 18 04 0B BA 01 E0 DC "Þ시멘트" 00

410 * 15 04 0B B0 01 E0 DC "ÞCement" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 E0 DC "ÞCement" 00

1 * 1 04 0B A4 01 E0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementet\UE09A\11Cement\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 E0 DC "ÞSementtiä" 00

// Single

410 * 15 04 0B FF 01 E1 DC "ÞCement" 00

411 * 15 04 0B 82 01 E1 DC "ÞZement" 00

412 * 15 04 0B 83 01 E1 DC "ÞBéton" 00

413 * 16 04 0B 84 01 E1 DC "ÞCemento" 00

414 * 21 04 0B 87 01 E1 DC "ÞЦемент" 00

415 * 21 04 0B 90 01 E1 DC "ÞЦэмент" 00

416 * 16 04 0B A7 01 E1 DC "ÞCemento" 00

417 * 15 04 0B 95 01 E1 DC "Þcement" 00

418 * 18 04 0B BA 01 E1 DC "Þ시멘트" 00

419 * 15 04 0B B0 01 E1 DC "ÞCement" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 E1 DC "ÞCement" 00

1 * 1 04 0B A4 01 E1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementet\UE09A\11Cement\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 E1 DC "ÞSementti" 00

// Single

419 * 28 04 0B FF 01 E2 DC "Þ\UE07C tonne of cement" 00

420 * 26 04 0B 80 01 E2 DC "Þ\UE07C ton of cement" 00

421 * 25 04 0B 82 01 E2 DC "Þ\UE07C Tonne Zement" 00

422 * 28 04 0B 83 01 E2 DC "Þ\UE07C tonne de béton" 00

423 * 32 04 0B 84 01 E2 DC "Þ\UE07C tonelada de cemento" 00

424 * 38 04 0B 87 01 E2 DC "Þ\UE07C тонна цемента" 00

425 * 36 04 0B 90 01 E2 DC "Þ\UE07C тона цэменту" 00

426 * 34 04 0B A7 01 E2 DC "Þ\UE07C tonnellata di cemento" 00

427 * 25 04 0B 95 01 E2 DC "Þ\UE07C tuna cementu" 00

428 * 25 04 0B BA 01 E2 DC "Þ시멘트 \UE07C톤" 00

419 * 28 04 0B B0 01 E2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cementu" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 E2 DC "Þ\UE07C ton cement" 00

1 * 1 04 0B A4 01 E2 DC "Þ\UE07C tonna cement" 00

1 * 1 04 0B B5 01 E2 DC "Þ\UE07C tonni sementtiä" 00

// Plural

429 * 29 04 0B FF 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnes of cement" 00

430 * 27 04 0B 80 01 E3 DC "Þ\UE07C tons of cement" 00

431 * 26 04 0B 82 01 E3 DC "Þ\UE07C Tonnen Zement" 00

432 * 29 04 0B 83 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnes de béton" 00

433 * 33 04 0B 84 01 E3 DC "Þ\UE07C toneladas de cemento" 00

434 * 40 04 0B 87 01 E3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) цемента" 00

435 * 38 04 0B 90 01 E3 DC "Þ\UE07C тон(ы) цэменту" 00

436 * 34 04 0B A7 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnellate di cemento" 00

437 * 24 04 0B 95 01 E3 DC "Þ\UE07C tun cementu" 00

438 * 25 04 0B BA 01 E3 DC "Þ시멘트 \UE07C톤" 00

429 * 29 04 0B B0 01 E3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 cementu" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 E3 DC "Þ\UE07C ton cement" 00

1 * 1 04 0B A4 01 E3 DC "Þ\UE07C tonna cement" 00

1 * 1 04 0B B5 01 E3 DC "Þ\UE07C tonnia sementtiä" 00

// Short

439 * 12 04 0B FF 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

440 * 12 04 0B 82 01 E4 DC "Þ\0EZM" 00

441 * 12 04 0B 83 01 E4 DC "Þ\0EBT" 00

442 * 14 04 0B 87 01 E4 DC "Þ\0EЦМ" 00

443 * 14 04 0B 90 01 E4 DC "Þ\0EЦМ" 00

444 * 12 04 0B A7 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

445 * 12 04 0B 95 01 E4 DC "Þ\0ECE" 00

446 * 12 04 0B BA 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

447 * 12 04 0B B0 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

1 * 1 04 0B A4 01 E4 DC "Þ\0ECM" 00

1 * 1 04 0B B5 01 E4 DC "Þ\0ESM" 00

// - Limestone -----------------------------------------------------------

// Plural

447 * 18 04 0B FF 01 F0 DC "ÞLimestone" 00

448 * 18 04 0B 82 01 F0 DC "ÞKalkstein" 00

449 * 24 04 0B 83 01 F0 DC "ÞPierre à chaux" 00

450 * 12 04 0B 84 01 F0 DC "ÞCal" 00

451 * 27 04 0B 87 01 F0 DC "ÞИзвестняк" 00

452 * 21 04 0B 90 01 F0 DC "ÞВапняк" 00

453 * 16 04 0B A7 01 F0 DC "ÞCalcare" 00

454 * 17 04 0B 95 01 F0 DC "Þvápenec" 00

455 * 18 04 0B BA 01 F0 DC "Þ석회석" 00

447 * 18 04 0B B0 01 F0 DC "ÞWapno" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 F0 DC "ÞKalksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 F0 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkövet\UE09A\11Mészkő\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 F0 DC "ÞKalkkikiveä" 00

// Single

456 * 18 04 0B FF 01 F1 DC "ÞLimestone" 00

457 * 18 04 0B 82 01 F1 DC "ÞKalkstein" 00

458 * 24 04 0B 83 01 F1 DC "ÞPierre à chaux" 00

459 * 12 04 0B 84 01 F1 DC "ÞCal" 00

460 * 27 04 0B 87 01 F1 DC "ÞИзвестняк" 00

461 * 21 04 0B 90 01 F1 DC "ÞВапняк" 00

462 * 16 04 0B A7 01 F1 DC "ÞCalcare" 00

463 * 17 04 0B 95 01 F1 DC "Þvápenec" 00

464 * 18 04 0B BA 01 F1 DC "Þ석회석" 00

456 * 18 04 0B B0 01 F1 DC "ÞWapno" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 F1 DC "ÞKalksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 F1 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkövet\UE09A\11Mészkő\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0B B5 01 F1 DC "ÞKalkkikivi" 00

// Single

465 * 31 04 0B FF 01 F2 DC "Þ\UE07C tonne of limestone" 00

466 * 29 04 0B 80 01 F2 DC "Þ\UE07C ton of limestone" 00

467 * 28 04 0B 82 01 F2 DC "Þ\UE07C Tonne Kalkstein" 00

468 * 37 04 0B 83 01 F2 DC "Þ\UE07C tonne de pierre à chaux" 00

469 * 28 04 0B 84 01 F2 DC "Þ\UE07C tonelada de cal" 00

470 * 44 04 0B 87 01 F2 DC "Þ\UE07C тонна известняка" 00

471 * 36 04 0B 90 01 F2 DC "Þ\UE07C тона вапняка" 00

472 * 34 04 0B A7 01 F2 DC "Þ\UE07C tonnellata di calcare" 00

473 * 26 04 0B 95 01 F2 DC "Þ\UE07C tuna vápence" 00

474 * 25 04 0B BA 01 F2 DC "Þ석회석 \UE07C톤" 00

465 * 31 04 0B B0 01 F2 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 wapna" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 F2 DC "Þ\UE07C ton kalksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 F2 DC "Þ\UE07C tonna mészkő" 00

1 * 1 04 0B B5 01 F2 DC "Þ\UE07C tonni kalkkikiveä" 00

// Plural

475 * 32 04 0B FF 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnes of limestone" 00

476 * 30 04 0B 80 01 F3 DC "Þ\UE07C tons of limestone" 00

477 * 29 04 0B 82 01 F3 DC "Þ\UE07C Tonnen Kalkstein" 00

478 * 38 04 0B 83 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnes de pierre à chaux" 00

479 * 29 04 0B 84 01 F3 DC "Þ\UE07C toneladas de cal" 00

480 * 46 04 0B 87 01 F3 DC "Þ\UE07C тонн(ы) известняка" 00

481 * 38 04 0B 90 01 F3 DC "Þ\UE07C тон(ы) вапняка" 00

482 * 34 04 0B A7 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnellate di calcare" 00

483 * 25 04 0B 95 01 F3 DC "Þ\UE07C tun vápence" 00

484 * 25 04 0B BA 01 F3 DC "Þ석회석 \UE07C톤" 00

475 * 32 04 0B B0 01 F3 DC "Þ\UE07C ton\9A\15\80\9A\10\01a\9A\10\02y\9A\11\9A\12 wapna" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 F3 DC "Þ\UE07C ton kalksteen" 00

1 * 1 04 0B A4 01 F3 DC "Þ\UE07C tonna mészkő" 00

1 * 1 04 0B B5 01 F3 DC "Þ\UE07C tonnia kalkkikiveä" 00

// Short

485 * 12 04 0B FF 01 F4 DC "Þ\0ELM" 00

486 * 12 04 0B 82 01 F4 DC "Þ\0EKL" 00

487 * 12 04 0B 83 01 F4 DC "Þ\0EPC" 00

488 * 12 04 0B 84 01 F4 DC "Þ\0ECL" 00

489 * 14 04 0B 87 01 F4 DC "Þ\0EИЗ" 00

490 * 14 04 0B 90 01 F4 DC "Þ\0EВП" 00

491 * 12 04 0B A7 01 F4 DC "Þ\0ECL" 00

492 * 13 04 0B 95 01 F4 DC "Þ\0EVÁ" 00

493 * 12 04 0B FF 01 F4 DC "Þ\0ELM" 00

485 * 12 04 0B B0 01 F4 DC "Þ\0EWP" 00

1 * 1 04 0B 9F 01 F4 DC "Þ\0EKS" 00

1 * 1 04 0B A4 01 F4 DC "Þ\0EMK" 00

1 * 1 04 0B B5 01 F4 DC "Þ\0EKL" 00

// - Strings for industries names --------------------------------------------------------------------------------------

// - Lime quarry -

494 * 20 04 0A FF 01 F0 D0 "ÞLime quarry" 00

495 * 23 04 0A 82 01 F0 D0 "ÞKalksteinbruch" 00

496 * 27 04 0A 83 01 F0 D0 "ÞCarrière de chaux" 00

497 * 23 04 0A 84 01 F0 D0 "ÞCantera de cal" 00

498 * 21 04 0A 87 01 F0 D0 "ÞКарьер" 00

499 * 21 04 0A 90 01 F0 D0 "ÞКар'ер " 00

500 * 24 04 0A A7 01 F0 D0 "ÞCava di calcare" 00

501 * 24 04 0A 95 01 F0 D0 "ÞVápencový lom" 00

502 * 25 04 0A BA 01 F0 D0 "Þ석회 채석장" 00

1 * 1 04 0A B0 01 F0 D0 "ÞZakłady wapienne" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F0 D0 "ÞKalksteengroeve" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F0 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkőfejtőt\UE09A\11Mészkőfejtő\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F0 D0 "ÞKalkkikivilouhos" 00

503 * 20 04 0A FF 01 F5 DC "ÞLime quarry" 00

504 * 23 04 0A 82 01 F5 DC "ÞKalksteinbruch" 00

505 * 27 04 0A 83 01 F5 DC "ÞCarrière de chaux" 00

506 * 23 04 0A 84 01 F5 DC "ÞCantera de cal" 00

507 * 22 04 0A 87 01 F5 DC "ÞКарьер " 00

508 * 24 04 0A A7 01 F5 DC "ÞCava di calcare" 00

509 * 24 04 0A 95 01 F5 DC "ÞVápencový lom" 00

510 * 25 04 0A BA 01 F5 DC "Þ석회 채석장" 00

1 * 1 04 0A B0 01 F5 DC "ÞZakłady wapienne" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F5 DC "ÞKalksteengroeve" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01mészkőfejtőt\UE09A\11Mészkőfejtő\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F5 DC "ÞKalkkikivilouhos" 00

// - Cement works --------------------------------------------------------

511 * 21 04 0A FF 01 F1 D0 "ÞCement works" 00

512 * 21 04 0A 82 01 F1 D0 "ÞZementfabrik" 00

513 * 24 04 0A 83 01 F1 D0 "ÞUsine de béton" 00

514 * 18 04 0A 84 01 F1 D0 "ÞCementera" 00

515 * 38 04 0A 87 01 F1 D0 "ÞЦементный завод" 00

516 * 38 04 0A 90 01 F1 D0 "ÞЦэментавы завод" 00

517 * 28 04 0A A7 01 F1 D0 "ÞFabbrica di cemento" 00

518 * 20 04 0A 95 01 F1 D0 "ÞCementárna" 00

519 * 25 04 0A BA 01 F1 D0 "Þ시멘트 공장" 00

1 * 21 04 0A B0 01 F1 D0 "ÞCementownia" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F1 D0 "ÞCementfabriek" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F1 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F1 D0 "ÞSementtitehdas" 00

520 * 21 04 0A FF 01 E5 DC "ÞCement works" 00

521 * 21 04 0A 82 01 E5 DC "ÞZementfabrik" 00

522 * 24 04 0A 83 01 E5 DC "ÞUsine de béton" 00

523 * 18 04 0A 84 01 E5 DC "ÞCementera" 00

524 * 38 04 0A 87 01 E5 DC "ÞЦементный завод" 00

525 * 28 04 0A A7 01 E5 DC "ÞFabbrica di cemento" 00

526 * 20 04 0A 95 01 E5 DC "ÞCementárna" 00

527 * 25 04 0A BA 01 E5 DC "Þ시멘트 공장" 00

1 * 21 04 0A B0 01 E5 DC "ÞCementownia" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 E5 DC "ÞCementfabriek" 00

1 * 1 04 0A A4 01 E5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01cementgyárat\UE09A\11Cementgyár\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 E5 DC "ÞSementtitehdas" 00

// - Brick works ---------------------------------------------------------

528 * 20 04 0A FF 01 F2 D0 "ÞBrick works" 00

529 * 22 04 0A 80 01 F2 D0 "ÞBrick factory" 00

530 * 17 04 0A 82 01 F2 D0 "ÞZiegelei" 00

531 * 21 04 0A 83 01 F2 D0 "ÞBriqueterie " 00

532 * 30 04 0A 84 01 F2 D0 "ÞFábrica de ladrillos" 00

533 * 38 04 0A 87 01 F2 D0 "ÞКирпичный завод" 00

534 * 36 04 0A 90 01 F2 D0 "ÞЦагельны завод" 00

535 * 28 04 0A A7 01 F2 D0 "ÞFabbrica di mattoni" 00

536 * 16 04 0A 95 01 F2 D0 "ÞCihelna" 00

537 * 22 04 0A BA 01 F2 D0 "Þ벽돌 공장" 00

1 * 1 04 0A B0 01 F2 D0 "ÞCegielnia" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F2 D0 "ÞBaksteenfabriek" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F2 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F2 D0 "ÞTiilitehdas" 00

538 * 20 04 0A FF 01 D5 DC "ÞBrick works" 00

539 * 22 04 0A 80 01 D5 DC "ÞBrick factory" 00

540 * 17 04 0A 82 01 D5 DC "ÞZiegelei" 00

541 * 21 04 0A 83 01 D5 DC "ÞBriqueterie " 00

542 * 30 04 0A 84 01 D5 DC "ÞFábrica de ladrillos" 00

543 * 38 04 0A 87 01 D5 DC "ÞКирпичный завод" 00

544 * 28 04 0A A7 01 D5 DC "ÞFabbrica di mattoni" 00

545 * 16 04 0A 95 01 D5 DC "ÞCihelna" 00

546 * 22 04 0A BA 01 D5 DC "Þ벽돌 공장" 00

1 * 1 04 0A B0 01 D5 DC "ÞCegielnia" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 D5 DC "ÞBaksteenfabriek" 00

1 * 1 04 0A A4 01 D5 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01téglagyárat\UE09A\11Téglagyár\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 D5 DC "ÞTiilitehdas" 00

// - Construction industry -----------------------------------------------

547 * 30 04 0A FF 01 F3 D0 "ÞConstruction industry" 00

548 * 25 04 0A 82 01 F3 D0 "ÞBaustoffhandlung" 00

549 * 31 04 0A 83 01 F3 D0 "ÞUsine de constructions" 00

550 * 38 04 0A 84 01 F3 D0 "ÞIndustria de la construcción" 00

551 * 50 04 0A 87 01 F3 D0 "ÞСтроительная компания" 00

552 * 46 04 0A 90 01 F3 D0 "ÞБудаўнічая кампанія" 00

553 * 23 04 0A A7 01 F3 D0 "ÞFabbrica edile" 00

554 * 19 04 0A 95 01 F3 D0 "ÞStavebniny" 00

555 * 22 04 0A BA 01 F3 D0 "Þ건설 회사" 00

1 * 1 04 0A B0 01 F3 D0 "ÞFirma budowlana" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F3 D0 "ÞBouwstoffenhandel" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F3 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01építőipari üzemet\UE09A\11Építőipari üzem\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F3 D0 "ÞRakennusliike" 00

556 * 30 04 0A FF 01 D6 DC "ÞConstruction industry" 00

557 * 25 04 0A 82 01 D6 DC "ÞBaustoffhandlung" 00

558 * 31 04 0A 83 01 D6 DC "ÞUsine de constructions" 00

559 * 38 04 0A 84 01 D6 DC "ÞIndustria de la construcción" 00

560 * 50 04 0A 87 01 D6 DC "ÞСтроительная компания" 00

561 * 46 04 0A 90 01 D6 DC "ÞБудаўнічая кампанія" 00

562 * 23 04 0A A7 01 D6 DC "ÞFabbrica edile" 00

563 * 19 04 0A 95 01 D6 DC "ÞStavebniny" 00

564 * 22 04 0A BA 01 D6 DC "Þ건설 회사" 00

1 * 1 04 0A B0 01 D6 DC "ÞFirma budowlana" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 D6 DC "ÞBouwstoffenhandel" 00

1 * 1 04 0A A4 01 D6 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01építőipari üzemet\UE09A\11Építőipari üzem\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 D6 DC "ÞRakennusliike" 00

// - Large construction industry -----------------------------------------

565 * 36 04 0A FF 01 F4 D0 "ÞLarge construction industry" 00

566 * 30 04 0A 82 01 F4 D0 "ÞGroßbaustoffhandlung" 00

567 * 38 04 0A 83 01 F4 D0 "ÞGrande usine de constructions" 00

568 * 43 04 0A 84 01 F4 D0 "ÞGran industria de la construcción" 00

569 * 65 04 0A 87 01 F4 D0 "ÞБольшая строительная компания" 00

570 * 61 04 0A 90 01 F4 D0 "ÞВялікая будаўнічая кампанія" 00

571 * 30 04 0A A7 01 F4 D0 "ÞGrande fabbrica edile" 00

572 * 25 04 0A 95 01 F4 D0 "ÞStavební podnik" 00

573 * 29 04 0A BA 01 F4 D0 "Þ대형 건설 회사" 00

1 * 1 04 0A B0 01 F4 D0 "ÞDuża firma budowlana" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 F4 D0 "ÞGrote bouwstoffenhandel" 00

1 * 1 04 0A A4 01 F4 D0 "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01nagy építőipari üzemet\UE09A\11Nagy építőipari üzem\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 F4 D0 "ÞSuuri rakennusliike" 00

574 * 36 04 0A FF 01 D7 DC "ÞLarge construction industry" 00

575 * 30 04 0A 82 01 D7 DC "ÞGroßbaustoffhandlung" 00

576 * 38 04 0A 83 01 D7 DC "ÞGrande usine de constructions" 00

577 * 43 04 0A 84 01 D7 DC "ÞGran industria de la construcción" 00

578 * 65 04 0A 87 01 D7 DC "ÞБольшая строительная компания" 00

579 * 61 04 0A 90 01 D7 DC "ÞВялікая будаўнічая кампанія" 00

580 * 30 04 0A A7 01 D7 DC "ÞGrande fabbrica edile" 00

581 * 25 04 0A 95 01 D7 DC "ÞStavební podnik" 00

582 * 29 04 0A BA 01 D7 DC "Þ대형 건설 회사" 00

1 * 1 04 0A B0 01 D7 DC "ÞDuża firma budowlana" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 D7 D0 "ÞGrote bouwstoffenhandel" 00

1 * 1 04 0A A4 01 D7 DC "Þ\UE09A\14\UE09A\10\01nagy építőipari üzemet\UE09A\11Nagy építőipari üzem\UE09A\12" 00

1 * 1 04 0A B5 01 D7 DC "ÞSuuri rakennusliike" 00

// - Strings for industries descriptions in new industry window --------------------------------------------------------

// todo - update strings

// Lime quarry

583 * 132 04 0A FF 01 E0 D0 "ÞLime quarry is prospected with 78% probability near other lime quarrys , with 25% probability far from other lime quarrys ." 00

584 * 148 04 0A 82 01 E0 D0 "ÞKalksteinbruch wird mit 78% Wahrscheinlichkeit in der Nähe und mit 25% Wahrscheinlichkeit weit entfernt von anderen Kalksteinbruch gebaut." 00

585 * 148 04 0A 83 01 E0 D0 "ÞUne carrière de chaux est prospectée avec 78% de probabilité près d'autres carrières de chaux, 25% sinon." 00

586 * 245 04 0A 87 01 E0 D0 "ÞГеологическая разведка обнаруживает залежи известняка с вероятностью 78% вблизи других выработок, с вероятностью 25% вдали от них." 00

587 * 236 04 0A 90 01 E0 D0 "ÞГеалагічная разведка выяўляе залежы вапняку з верагоднасцю 78% паблізу ад іншых вырабатак, з верагоднасцю 25% удалечыні ад іх." 00

588 * 128 04 0A A7 01 E0 D0 "ÞSi può aprire una cava di calcare con una probabilità del 78% se vicina ad altre cave analoghe, e del 25% se lontana." 00

589 * 202 04 0A 95 01 E0 D0 "ÞLožisko vápence bude nalezeno s 78%-ní úspěšností poblíž existujících vápencových lomů a s 25%-ní pravděpodobností ve velké vzdálenosti od existujících vápencových lomů." 00

590 * 173 04 0A BA 01 E0 D0 "Þ석회 채석장은 다른 석회 채석장의 근처에서 78%의 확률로 건설되고, 멀리 떨어진 곳에서는 25%의 확률로 건설됩니다." 00

583 * 132 04 0A B0 01 E0 D0 "Þ78 procent szans na znalezienie złoża blisko innego zakładu wapienniczego i 25 procent na pozostałych terenach." 00

1 * 1 04 0A 9F 01 E0 D0 "ÞDe kans op het succesvol bouwen van een kalksteengroeve dichtbij bestaande kalksteengroev(n) is 78% en 25% in andere gevallen." 00

1 * 1 04 0A A4 01 E0 D0 "ÞKutatás támogatása esetén mészkőfejtő 78% valószínűséggel létesül más mészkőfejtő közelében, 25% valószínűséggel pedig más mészkőfejtőktől távol." 00

1 * 1 04 0A B5 01 E0 D0 "ÞKalkkikivilouhos sijoitetaan 78% todennäköisyydellä lähelle ja 25% todennäköisyydellä kauas muista kalkkikivilouhoksista." 00

// Cement works

591 * 53 04 0A FF 01 E1 D0 "ÞCement works should be built far from towns." 00

592 * 69 04 0A 83 01 E1 D0 "ÞLes usines de béton doivent être placées loin des villes." 00

593 * 89 04 0A 87 01 E1 D0 "ÞЦементный завод строится только за городом." 00

594 * 89 04 0A 90 01 E1 D0 "ÞЦэментавы завод будуецца толькі за горадам." 00

595 * 70 04 0A A7 01 E1 D0 "ÞLe fabbriche di cemento vanno costruite lontano dalle città." 00

596 * 78 04 0A 95 01 E1 D0 "ÞCementárna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst" 00

597 * 69 04 0A BA 01 E1 D0 "Þ시멘트 공장은 도시에서 멀리 떨어져있어야 합니다." 00

591 * 53 04 0A B0 01 E1 D0 "ÞCementownia bardzo pyli. Powinna być budowana z dala od miasta." 00

1 * 1 04 0A 9F 01 E1 D0 "ÞCementfabrieken moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00

1 * 1 04 0A A4 01 E1 D0 "ÞCementgyárat településektől távol lehet építeni." 00

1 * 1 04 0A B5 01 E1 D0 "ÞSementtitehdas pitää rakentaa kauas kaupungeista." 00

// Brick works

598 * 52 04 0A FF 01 E2 D0 "ÞBrick works should be built far from towns." 00

599 * 65 04 0A 83 01 E2 D0 "ÞLes briqueteries doivent être placées loin des villes." 00

600 * 89 04 0A 87 01 E2 D0 "ÞКирпичный завод строится только за городом." 00

601 * 87 04 0A 90 01 E2 D0 "ÞЦагельны завод будуецца толькі за горадам." 00

602 * 70 04 0A A7 01 E2 D0 "ÞLe fabbriche di mattoni vanno costruite lontano dalle città." 00

603 * 75 04 0A 95 01 E2 D0 "ÞCihelna smí být postavena pouze ve velké vzdálenosti od měst." 00

604 * 69 04 0A BA 01 E2 D0 "Þ벽돌 공장은 도시에서 멀리 떨어져있어야 합니다." 00

598 * 52 04 0A B0 01 E2 D0 "ÞCegielnia dymi. Powinna być budowana z dala od miasta." 00

1 * 1 04 0A 9F 01 E2 D0 "ÞBaksteenfabrieken moeten ver van plaatsen vandaan gebouwd worden." 00

1 * 1 04 0A A4 01 E2 D0 "ÞTéglagyárat településektől távol lehet építeni." 00

1 * 1 04 0A B5 01 E2 D0 "ÞTiilitehdas pitää rakentaa kauas kaupungeista." 00

// Construction industry

605 * 56 04 0A FF 01 E3 D0 "ÞConstruction industry should be built in towns." 00

606 * 76 04 0A 83 01 E3 D0 "ÞLes usines de constructions doivent être placées dans les villes." 00

607 * 84 04 0A 87 01 E3 D0 "ÞСтроительная компания строится в городе." 00

608 * 82 04 0A 90 01 E3 D0 "ÞБудаўнічая кампанія будуецца ў горадзе." 00

609 * 54 04 0A A7 01 E3 D0 "ÞLe fabbriche edili vanno costruite in città." 00

610 * 56 04 0A 95 01 E3 D0 "ÞStavebniny smí být postaveny pouze ve městě" 00

611 * 59 04 0A BA 01 E3 D0 "Þ건설 회사는 도시에 지어야 합니다." 00

605 * 56 04 0A B0 01 E3 D0 "ÞPowinna być budowana w mieście." 00

1 * 1 04 0A A4 01 E3 D0 "ÞÉpítőipari üzemet településeken lehet építeni." 00

// 1 * 1 04 0A 9F 01 E3 D0 "ÞBouwstoffenhandels moeten in plaatsen gebouwd worden." 00

1 * 1 04 0A B5 01 E3 D0 "ÞRakennusliike pitää rakentaa kaupunkiin." 00

// Large construction industry

612 * 62 04 0A FF 01 E4 D0 "ÞLarge construction industry should be built in towns." 00

613 * 84 04 0A 83 01 E4 D0 "ÞLes grandes usines de constructions doivent être placées dans les villes." 00

614 * 99 04 0A 87 01 E4 D0 "ÞБольшая строительная компания строится в городе." 00

615 * 97 04 0A 90 01 E4 D0 "ÞВялікая будаўнічая кампанія будуецца ў горадзе." 00

616 * 61 04 0A A7 01 E4 D0 "ÞLe grandi fabbriche edili vanno costruite in città." 00

617 * 62 04 0A 95 01 E4 D0 "ÞStavební podnik smí být postaven pouze ve městě." 00

618 * 66 04 0A BA 01 E4 D0 "Þ대형 건설 회사는 도시에 지어야 합니다." 00

612 * 62 04 0A B0 01 E4 D0 "ÞPowinna być budowana w mieście." 00

1 * 1 04 0A A4 01 E4 D0 "ÞNagy építőipari üzemet településeken lehet építeni." 00

// 1 * 1 04 0A 9F 01 E4 D0 "ÞGrote bouwstoffenhandels moeten in plaatsen gebouwd worden." 00

1 * 1 04 0A B5 01 E4 D0 "ÞSuuri rakennusliike pitää rakentaa kaupunkiin." 00

// - Industry window texts ---------------------------------------------------------------------------------------------

// todo

// R0=\UE07C%" 0D "Store: \UE07C - \UE07C - \UE07C

// Lime quarry

619 * 89 04 0A FF 01 DF D0 "Þ\90Limestone left: \UE07B tonnes (\80 / \80)\n"

"Level: \UE07C% (\80)\n"

"Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

620 * 90 04 0A 82 01 DF D0 "Þ\90Kalkstein übrig: \UE07B Tonnen (\80 / \80)\n"

"Level: \UE07C% (\80)\n"

"Rest: \UE07C Monate (0-undef.)" 00

621 * 87 04 0A 83 01 DF D0 "Þ\90Chaux restant: \UE07B tonnes (\80 / \80)\n"

"Niveau: \UE07C% (\80)\n"

"Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

622 * 123 04 0A 87 01 DF D0 "Þ\90Запасы известняка: \UE07B тонн (\80 / \80)\n"

"Ур-нь: \UE07C% (\80)\n"

"Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

623 * 117 04 0A 90 01 DF D0 "Þ\90Запасы вапняка: \UE07B тон (\80 / \80)\n"

"Узр-нь: \UE07C% (\80)\n"

"Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

624 * 87 04 0A A7 01 DF D0 "Þ\90Calcare rimanente: \UE07B (\80 / \80)\n"

"Livello: \UE07C% (\80)\n"

"Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

625 * 105 04 0A 95 01 DF D0 "Þ\90Vápence zbývá: \UE07B tun (\80 / \80)\n"

"Úroveň: \UE07C% (\80)\n"

"Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

626 * 87 04 0A BA 01 DF D0 "Þ\90석회석 \UE07B톤 남음 (\80 / \80)\n"

"등급: \UE07C% (\80)\n"

"\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

619 * 89 04 0A B0 01 DF D0 "Þ\98Zasoby kamienia wapiennego:\90 \UE07B ton \98(\80 / \80)\n"

"Poziom:\90 \UE07C% \98(\80)\n"

"Pozostało:\90 \UE07C miesięcy \98(0 nie dotyczy)" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 DF D0 "Þ\90Resterend kalksteen: \UE07B ton (\80 / \80)\n"

"Niveau: \UE07C% (\80)\n"

"Resterend: \UE07C maanden (0-oneindig)" 00

1 * 1 04 0A A4 01 DF D0 "Þ\90Hátralévő mészkő: \UE07B tonna (\80 / \80)\n"

"Szint: \UE07C% (\80)\n"

"Hátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)" 00

1 * 1 04 0A B5 01 DF D0 "Þ\90Kalkkikiveä jäljellä: \UE07B tonnia (\80 / \80)\n"

"Taso: \UE07C% (\80)\n"

"Toimintaa jäljellä: \UE07C kuukautta (0 = määrittelemätön)" 00

// Cement works

627 * 54 04 0A FF 01 DE D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80)\n"

"Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

628 * 58 04 0A 83 01 DE D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\n"

"Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

629 * 67 04 0A 87 01 DE D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80)\n"

"Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

630 * 69 04 0A 90 01 DE D0 "Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80)\n"

"Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

631 * 64 04 0A A7 01 DE D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80)\n"

"Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

632 * 71 04 0A 95 01 DE D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80)\n"

"Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

633 * 55 04 0A BA 01 DE D0 "Þ\90등급: \UE07C% (\80)\n"

"\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

627 * 54 04 0A B0 01 DE D0 "Þ\98Poziom:\90 \UE07C% \98(\80)\n"

"Pozostało:\90 \UE07C miesięcy \98(0 nie dotyczy)" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 DE D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80)\n"

"Resterend: \UE07C maanden (0-oneindig)" 00

1 * 1 04 0A A4 01 DE D0 "Þ\90Szint: \UE07C% (\80)\n"

"Hátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)" 00

1 * 1 04 0A B5 01 DE D0 "Þ\90Taso: \UE07C% (\80)\n"

"Toimintaa jäljellä: \UE07C kuukautta (0 = määrittelemätön)" 00

// Brick works

634 * 122 04 0A FF 01 DD D0 "Þ\90Furnaces on: \UE07C\n"

"Remain: \UE07C months (0-undef)\n"

"Prod: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00

635 * 123 04 0A 82 01 DD D0 "Þ\90Hochöfen an: \UE07C\n"

"Rest: \UE07C Monate (0-undef.)\n"

"Prod: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00

636 * 132 04 0A 83 01 DD D0 "Þ\90Fours en fonction: \UE07C\n"

"Restant: \UE07C mois (0=indéfini)\n"

"Prod: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00

637 * 183 04 0A 87 01 DD D0 "Þ\90Используется печей: \UE07C\n"

"Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)\n"

"Выплавка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Запасы глины: \UE07B тонн (\80 / \80)" 00

638 * 189 04 0A 90 01 DD D0 "Þ\90Выкарыстоўваецца печаў: \UE07C\n"

"Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)\n"

"Выплаўка: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Запасы гліны: \UE07B тон (\80 / \80)" 00

639 * 134 04 0A A7 01 DD D0 "Þ\90Fornaci attive: \UE07C\n"

"Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)\n"

"Prod: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00

640 * 132 04 0A B7 01 DD D0 "Þ\90Fornalhas acesas: \UE07C\n"

"Restante: \UE07C meses (0-não def)\n"

"Prod: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"*Clay left: \UE07B tonnes (\80 / \80)" 00

641 * 144 04 0A 95 01 DD D0 "Þ\90Pecí v provozu: \UE07C\n"

"Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)\n"

"Výroba: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Jílu zbývá: \UE07B tun (\80 / \80)" 00

642 * 128 04 0A BA 01 DD D0 "Þ\90용광로 가동: \UE07C\n"

"\UE07C 달 남음 (0-미정의)\n"

"생산: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"점토 \UE07B톤 남음 (\80 / \80)" 00

634 * 122 04 0A B0 01 DD D0 "Þ\98Włączone piece:\90 \UE07C\n"

"\98Pozostało:\90 \UE07C miesięcy \98(0 nie dotyczy)\n"

"Produkcja:\90 \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C\n"

"\98Zasoby gliny:\90 \UE07B ton \98(\80 / \80)" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 DD D0 "Þ\90Ovens aan: \UE07C\n"

"Resterend: \UE07C maanden (0-oneindig)\n"

"Productie: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Resterende klei: \UE07B to (\80 / \80)" 00

1 * 1 04 0A A4 01 DD D0 "Þ\90Bekapcsolt kazánok: \UE07C\n" "Hátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)"

"Termelés: (\UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Hátralévő agyag: \UE07B tonna (\80 / \80)" 00

1 * 1 04 0A B5 01 DD D0 "Þ\90Uuneja päällä: \UE07C\n" "Toimintaa jäljellä: \UE07C kuukautta (0 = määrittelemätön)"

"Tuotanto: (\UE07C, \UE07C, UE07C, \UE07C, \UE07C, \UE07C)\n"

"Savea jäljellä: \UE07B tonnia (\80 / \80)" 00

// Construction industry

643 * 64 04 0A FF 01 DC D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

644 * 68 04 0A 83 01 DC D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

645 * 82 04 0A 87 01 DC D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80) макс: \UE07C%\n"

"Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

646 * 84 04 0A 90 01 DC D0 "Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80) макс: \UE07C%\n"

"Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

647 * 74 04 0A A7 01 DC D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Rimanenti: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

648 * 81 04 0A 95 01 DC D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

649 * 68 04 0A BA 01 DC D0 "Þ\90등급: \UE07C% (\80) 최대: \UE07C%\n"

"\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

643 * 64 04 0A B0 01 DC D0 "Þ\98Poziom:\90 \UE07C% \98(\80) max:\90 \UE07C%\n"

"\98Pozostało:\90 \UE07C miesięcy \98(0 nie dotyczy)" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 DC D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Resterend: \UE07C maanden (0-oneindig)" 00

1 * 1 04 0A A4 01 DC D0 "Þ\90Szint: \UE07C% (\80) maximum: \UE07C%\n"

"Hátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)" 00

1 * 1 04 0A B5 01 DC D0 "Þ\90Taso: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Toimintaa jäljellä: \UE07C kuukautta (0 = määrittelemätön)" 00

// Large construction industry

650 * 64 04 0A FF 01 DB D0 "Þ\90Level: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Remain: \UE07C months (0-undef)" 00

651 * 68 04 0A 83 01 DB D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Restant: \UE07C mois (0=indéfini)" 00

652 * 82 04 0A 87 01 DB D0 "Þ\90Ур-нь: \UE07C% (\80) макс: \UE07C%\n"

"Снос: \UE07C мес. (0-неизв.)" 00

653 * 84 04 0A 90 01 DB D0 "Þ\90Узр-нь: \UE07C% (\80) макс: \UE07C%\n"

"Знос: \UE07C мес. (0-невяд.)" 00

654 * 74 04 0A A7 01 DB D0 "Þ\90Livello: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Rimanente: \UE07C mesi (0 = indefinito)" 00

655 * 81 04 0A 95 01 DB D0 "Þ\90Úroveň: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Uzavře se za: \UE07C měsíců (0-neurčito)" 00

656 * 68 04 0A BA 01 DB D0 "Þ\90레벨: \UE07C% (\80) 최대: \UE07C%\n"

"\UE07C 달 남음 (0-미정의)" 00

650 * 64 04 0A B0 01 DB D0 "Þ\98Poziom:\90 \UE07C% \98(\80) max:\90 \UE07C%\n"

"\98Pozostało:\90 \UE07C miesięcy \98(0 nie dotyczy)" 00

1 * 1 04 0A 9F 01 DB D0 "Þ\90Niveau: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Resterend: \UE07C maanden (0-oneindig)" 00

1 * 1 04 0A A4 01 DB D0 "Þ\90Szint: \UE07C% (\80) maximum: \UE07C%\n"

"Hátralévő idő: \UE07C hónap (0 = nincs meghatározva)" 00

1 * 1 04 0A B5 01 DB D0 "Þ\90Taso: \UE07C% (\80) max: \UE07C%\n"

"Toimintaa jäljellä: \UE07C kuukautta (0 = määrittelemätön)" 00